Právne rady:

0910 798 492

Advokát Piešťany - právnické služby

Advokát v Hlohovci a okolí | Mgr. Jaroslava Krajčovičová Šoková

Advokátka Mgr. Jaroslava Krajčovičová Šoková so sídlom Nitrianska 5, Piešťany a s pracoviskom SNP 10, 920 01 Hlohovec poskytuje právne služby a poradenstvo ako aj zastupovanie klientov pred súdmi a inými orgánmi verejnej moci a inými právnymi subjektmi na celom území Slovenskej republiky v oblasti:

- občianskeho, rodinného, obchodného, pozemkového,pracovného,dedičského, exekučného a trestného práva. Konzultácie sú možné osobne, písomne, telefonicky, príp. mailom.

Spýtajte sa advokátky:


Polia označené * sú povinné.

Kontaktujte nás:

Mgr. Jaroslava Krajčovičová Šoková, advokátka

Sídlo:
SNP 10, 920 01 Hlohovec

Pracovisko:
SNP 10
920 01 Hlohovec

E-mail: krajcovicovasokova@gmail.com
Web: www.advokat-krajcovicova.sk
Telefónne číslo: 0910 798 492

DIČ: 1039017529


Služby

Občianske právo »»»

• žaloby na ochranu osobnosti
• žaloby o náhradu škody a vydanie bezdôvodného obohatenia
• žaloby na zaplatenie finančnej sumy
• zastupovanie klientov v súdnom konaní
• zastupovanie oprávneného a povinného v exekučnom konaní

Rodinné právo »»»

• návrhy na rozvod
• zvýšenie/zníženie výživného
• úprava práv a povinností k maloletým deťom (výživné, styk dieťaťa s rodičom, ktorý nemá dieťa v osobnej starostlivosti a pod.)
• vyporiadanie bezpodielového spoluvlastníctva manželov (BSM) po rozvode

Obchodné právo »»»

• príprava a posúdenie obchodných zmlúv
• zakladanie obchodných spoločností
• zmeny v obchodných spoločnostiach
• prevody obchodných podielov v obchodných spoločnostiach
• príprava valných zhromaždení
• premena vkladov spoločníkov a základného imania v obchodných spoločnostiach na euro

Právo nehnuteľností »»»

• prevody nehnuteľností (kúpne, darovacie, zámenné zmluvy a pod.)
• vecné bremená, záložné právo
• zastupovanie účastníkov v katastrálnom konaní

Pracovné právo »»»

• príprava pracovných zmlúv, výpovedí a ostatných dokumentov súvisiacich s pracovným pomerom
• zastupovanie zamestnávateľov a zamestnancov v pracovno-právnych sporoch

Trestné právo »»»

• zastupovanie poškodených v trestnom konaní
• spisovanie odporov proti trestným rozkazom

Dedičské právo »»»

• právne poradenstvo v oblasti dedičského práva
• zastupovanie v dedičskom konaní
• spisovanie závetov a listín o vydedení

Odmena advokáta

Odmena advokáta za poskytnuté právne služby sa určuje podľa Vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v platnom znení .

Podľa § 2ods. 1 tejto vyhlášky sa odmena advokáta určuje na základe dohody medzi advokátom a klientom, ide o tzv. zmluvnú odmenu, ktorá sa môže určiť nasledovne:

a) podľa počtu hodín účelne vynaložených na vybavenie veci (hodinová odmena),
b) paušálnou sumou (paušálna odmena),
c) podielom na hodnote veci (podielová odmena),
d) tarifnou odmenou dohodnutou inak ako základnou sadzbou tarifnej odmeny.
e) kombináciou týchto možností.

Odmena môže byť stanovená aj ako tarifná – základnou sadzbou tarifnej odmeny, ktorá sa stanoví podľa tarifnej hodnoty veci alebo druhu veci, alebo práva a podľa počtu úkonov právnej služby, ktoré advokát vo veci vykonal (§ 9, 10 vyhlášky). Tarifná odmena sa používa najmä v súdnych konaniach.